Puzzle, Baden Gesamtansicht, Kursaal (undatiert)

1.1 Referenskod
V.14.8.9
1.2 Titel

Puzzle, Baden Gesamtansicht, Kursaal

1.3 Datum

undatiert

1.4 Beskrivningsnivå

Dossier

1.5 Omfång

3 Einheit(en)

3.1 Beskrivning och Struktur

enthält drei verschiedene Exemplare