V.08.162 Sterbekasse, Korrespondenz, alphabetisch (1948-1963): Digitala objekt