Gründung, Statuten, Statutenänderungen (1954-1982)

1.1 Référence
V.20.1
1.2 Titre

Gründung, Statuten, Statutenänderungen

1.3 Date(s)

1954-1982

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm

3.1 Présentation du contenu

Darin Foto