Ausstellungen: Int. Sanitär- und Heizungsausstellung, Frankfurt (1967-1969)

1.1 Référence
U.01.I98
1.2 Titre

Ausstellungen: Int. Sanitär- und Heizungsausstellung, Frankfurt

1.3 Date(s)

1967-1969

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm