Puzzle, Baden Gesamtansicht, Kursaal (undatiert)

1.1 Référence
V.14.8.9
1.2 Titre

Puzzle, Baden Gesamtansicht, Kursaal

1.3 Date(s)

undatiert

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

3 Einheit(en)

3.1 Présentation du contenu

enthält drei verschiedene Exemplare