Kunstturner-Länderkampf Tschechoslowakei-Schweiz 1968 in Baden, Rechnung (1968)

1.1 Référence
V.07.77
1.2 Titre

Kunstturner-Länderkampf Tschechoslowakei-Schweiz 1968 in Baden, Rechnung

1.3 Date(s)

1968

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm

3.1 Présentation du contenu

Belege kassiert