Steinbrüche Hundsbuck, Kreuzliberg, Lägernkopf, Akten zur Verpachtung (1877-1907)

1.1 Référence
B.49.16
Ancienne: 835
1.2 Titre

Steinbrüche Hundsbuck, Kreuzliberg, Lägernkopf, Akten zur Verpachtung

1.3 Date(s)

1877-1907

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm