Ortsbürgergemeindeversammlung, Protokoll (1800-1822)

1.1 Reference Code
B.01.8
Old: 887
1.2 Title

Ortsbürgergemeindeversammlung, Protokoll

1.3 Date(s)

1800-1822

1.4 Level of Description

Dossier

1.5 Extent

2 cm

3.1 Scope and Content

liegt lose B.01.9 bei, entspricht Protokoll der Ortsbürgergemeinde, Fortsetzung siehe B.01.7