Verhörakten (18. Jh.)

1.1 Reference Code
A.38.25
Old: 611
1.2 Title

Verhörakten

1.3 Date(s)

18. Jh.

1.4 Level of Description

Dossier

1.5 Extent

9 cm

3.1 Scope and Content

u.a. zu den Prozessen gegen Josef Stammli 1762, Caspar Josef Senn 1771, Schmidhäusler 1731, Caspar Hugi etc.

5.2 Location of Copies

StAB M.01.8